ai là tác giả của bình ngô đại cáo

Vụ sự không tương đồng thân thuộc Nguyễn  Trãi và Lương Đăng-2 hero phụ trách móc Ủy ban Nhà nước về biên soạn thảo Lễ nhạc thời Hậu Lê được đời ni thao diễn giải theo gót những cơ hội không giống nhau.

Bạn đang xem: ai là tác giả của bình ngô đại cáo

Đầu tiên Cavenui lôi sử rời khỏi chép tiếp tục. ĐVSKTT-Bản kỷ- quyển XIX, tệp tin pdf tải về được kể từ trang viethoc, tìm kiếm Lương Đăng rời khỏi tức thì những vấn đề cần thiết tìm  (loại cút 2 tin cẩn tương quan cho tới ông Lương Đăng Quang)

Đinh Tỵ, Thiệu Bình năm loại tư (1437)

Sai Hành khiển Nguyễn Trãi và Lỗ cỗ Ty giám Lương Đăng đốc suất thực hiện loan giá chỉ, nhạc khí, dạy dỗ tập dượt nhạc múa

Hành khiển Nguyễn Trãi dưng phiên bản vẽ khánh đá và tâu rằng

“Kể rời khỏi, đời loàn sử dụng võ, thời bình chuộng văn. Nay thực sự khi nên thực hiện Lễ Nhạc. Song không tồn tại gốc thì ko thể tại vị, không tồn tại văn thì ko thể tồn tại. Hòa bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc.

Thần vâng chiếu biên soạn nhạc, không đủ can đảm ko dốc không còn tâm mức độ. Nhưng vì thế học tập thuật nông cạn, kinh hãi rằng trong tầm thanh luật , khó khăn được hợp lý. Xin hoàng thượng yêu thương nuôi muôn dân, nhằm vùng làng mạc thôn không hề giờ đồng hồ ân oán hận buồn phàn nàn, như vậy mới mẻ ko mất mặt kiểu mẫu gốc của nhạc”.

Vua khen ngợi ngợi và tiêu thụ. Sai thợ thuyền đá thị xã Giáp Sơn lấy đá ở núi Kinh Chủ nhằm thực hiện.

….

Tháng 5, Hành khiển Nguyễn Trãi tâu rằng:

“Mới rồi, bọn thần cùng theo với Lương Đăng hiệu tấp tểnh nhã nhạc, tuy nhiên loài kiến giải của thần rất khác với Lương Đăng, thần van nài trả lại việc làm được sai”.

Trước cơ Thái Tổ sai Nguyễn Trãi tấp tểnh rời khỏi quy định nón áo, còn chưa kịp thực hiện. Đến trên đây, Lương Đăng dưng sớ thư đại ý nói:

“Về lễ thì sở hữu lễ đại triều và lễ thông thường triều. Tế trời, cáo miếu, ngày thánh tiết, ngày chủ yếu đám, thì thực hiện lễ đại triều, nhà vua đem áo cổn, group nón miện, lên ngồi ngai rồng báu, trăm quan liêu đều đem triều phục group nón chầu. Còn những ngày mồng một, ngày rằm hằng mon thì hoàng thượng đem áo bào vàng, group nón xung thiên, ngồi ngai rồng báu, trăm quan liêu đều đem công phục, group nón.

Lễ thông thường triều thì nhà vua đem áo bào vàng, group nón xung thiên, ngồi sập vàng, trăm quan liêu đem thông thường phục cổ vo tròn, group nón tụt xuống đen giòn. Về nhạc thì sở hữu nhạc tế Giao, nhạc tế Miếu, nhạc tế Ngũ tự động, nhạc cứu vãn Lúc sở hữu nhật thực, nguyệt thực, nhạc đại triều, nhạc thông thường triều, nhạc cửu tấu Lúc đại yến, nhạc sử dụng nhập cung, ko thể sử dụng đồng loạt được. Về lỗ cỗ đại giá chỉ, như xe cộ kiệu thì sở hữu quốc lộ, tượng lộ, mã lộ, sở hữu cửu long dư, thất long dư, sở hữu cỗ liễn, sở hữu phi liễn; về nghi ngờ trượng thì sở hữu kim qua chuyện, phủ, việt, chàng, phướn, tinh ranh kỳ, mao tiết, chương phiến, long ngũ phượng. Số ngựa đóng góp nhập xe cộ và số đội hình theo gót hầu cũng đều sở hữu quy tấp tểnh cả,thần ko thể chép không còn được”.

Thư ấy kéo lên, vua sai Lương Đăng tấp tểnh rời khỏi những quy định. Đăng nhân cơ kéo lên quy định về nón áo và nhạc khí. Đại nhằm, quy định vì thế Đăng và Trãi tấp tểnh rời khỏi phần nhiều không khớp nhau, những chổ bàn về con số, trọng lượng những nhạc khí có không ít điều ngược nhau, nhưng mà trình diễn cũng không giống nhau, vì thế Trãi van nài mất việc cơ.

….

Tháng 8

Trung quá Bùi Cầm Hổ tâu rằng:

“Bệ hạ đăng vương cho tới ni, hoặc thay cho thay đổi quy tắc cũ của Thái Tổ, như Lỗ cỗ ty đồng giám Lương Đăng,

Tiên đế cho rằng người khá nắm vững, dùng để Nội nhân phó chưởng, sau thấy hắn khúm núm, ko thể thân mật và gần gũi được, đã tạo ra thực hiện văn group. Nay lại thấy hắn thực hiện quan liêu van nài hoàng thượng suy nghĩ lại”.

….

Lỗ cỗ ty đồng giám kiêm tri điển nhạc sự Lương Đăng dưng nhạc mới mẻ phỏng theo gót quy định ở trong nhà Minh nhưng mà thực hiện.

Trước Đăng và Nguyễn Trãi tiếp tục vâng mệnh biên soạn tấp tểnh nhã nhạc. Trong số đó, nhạc phía trên sở hữu 8 loại thanh âm như: rỗng keo dán giấy rộng lớn, khánh chùm, chuông chùm, bịa những loại đàn cố, đàn Fe, sênh, quản ngại,thược, chúc ngữ, huân trì. Nhạc ở bên dưới năng lượng điện thì sở hữu phương hưởng trọn treo, khống hầu.

….

Tháng 11

Ban phụ vương những nghi tiết mới mẻ tấp tểnh lại trong những dịp lễ lễ thánh tiết, quang minh chính đại, sóc vọng, thông thường triều đại yến .

Trước cơ, vua sai Lương Đăng tấp tểnh những nghi tiết đại triều, cho tới trên đây hoàn thiện kéo lên. Vua bái yết Thái miếu, những quan liêu đem triều phục thực hiện lễ theo gót nghi tiết mới mẻ chính thức kể từ trên đây.

Bọn Hành khiển Nguyễn Trãi, Tham tri bạ tịch Nguyễn Truyền, Đào Công Soạn, Nguyễn Văn Huyến, Tham nghị Nguyễn Liễu dưng sớ tâu rằng:

“Muốn chế tạo lễ nhạc, nên đợi sở hữu người rồi hãy thực hiện, được như Chu Công thì sau mới mẻ không tồn tại tiếng chê trách móc. Nay sai kẽ thái giám Lương Đăng chuyên nghiệp tấp tểnh rời khỏi lễ nhạc, chẳng nhục cùng nước lắm sao!

Vả lại, quy định lễ nhạc của nó là bịp vua lừa bên dưới, ko phụ thuộc vào đâu cả, như tấn công rỗng là báo giờ rời khỏi chầu triều sớm, ni vua rời khỏi chầu rồi mới mẻ tấn công.Theo quy định xưa, Lúc vua rời khỏi, thì mặt mày mô tả tấn công chuông hoàng công cộng, rồi năm chuông mặt mày hữu ứng theo gót, khi vua nhập tấn công chuông chưng tân rồi năm chuông cũng ứng theo gót. Nay vua rời khỏi chầu, tấn công 108 giờ đồng hồ chuông, này đó là số phen kiểm điểm tràng phân tử ở trong nhà sư. Nếu theo gót quy định ở trong nhà Minh, thì Lúc vua ngồi ở cửa ngõ Phụng Thiên nên sở hữu ngai rồng báu, ni chỉ tồn tại một năng lượng điện Hội Anh, lại chỉ mất sập vàng, nếu như dịch chuyển thì kinh hãi ko yên lặng, bịa cả nhì loại cũng ko được, thế là lễ thức gì?. Làm xe cộ thì đằng trước sở hữu diềm, phía sau xuất hiện. Nay lại xuất hiện đằng trước, quy định xưa thực hiện như vậy hoặc sao?. Khi vua rời khỏi thì sở hữu hô thét, Lúc nhập thì sở hữu thu dẹp, này đó là quy tấp tểnh của nghi ngờ lễ. Nay quan liêu coi cửa ngõ xướng tâu từng việc hoàn thành, những quan liêu tháo lui rời khỏi, vua con cái ngồi nhưng mà người thu dẹp tiếp tục la thét dọn dẹp và sắp xếp là làm công việc sao?. Vả lại, Đăng là đứa thái giám, thần trộm lấy thực hiện ngờ lắm”.

Đăng tâu: “Thần không tồn tại tri thức, ko biết quy định cổ, những nghi tiết hiện nay đã thực hiện, chỉ nom cả nhập nắm vững của thần nhưng mà thôi, còn phát hành hay là không là quyền của hoàng thượng, thần đâu dám chuyên nghiệp quyền”.

Nguyễn Liễu tâu rằng: “Từ xưa đến giờ ko lúc nào sở hữu cảnh thái giám chuyên nghiệp phá hủy thiên hạ như vậy này”.

Đinh Thắng kể từ nhập bước rời khỏi, mắng rằng:

“Hoạn quan liêu làm cái gi nhưng mà phá hủy thiên hạ? Nếu phá hủy thiên hạ thì chém đầu ngươi trước”.

Cuối nằm trong nên gửi gắm Liễu mang lại hình quan liêu xét căn vặn. Án xử hoàn thành, tội xứng đáng chém, tuy nhiên được mệnh lệnh riêng rẽ, mang lại mến chử nhập mặt mày, đày đọa rời khỏi châu xa cách.

…. Hết chép.

Xem thêm: quân k là ai

Các mái ấm văn hóa truyền thống nội địa gần như là thống nhất cùng nhau rằng, nhập vụ sự không tương đồng này, hero dân tộc-nhà văn hóa truyền thống rộng lớn Nguyễn Trãi thay mặt mang lại phái bảo đảm văn hóa truyền thống dân tộc bản địa, còn thái giám Lương Đăng thay mặt mang lại phái văn hóa truyền thống lai căng, vọng nước ngoài, rõ ràng là vọng Tàu khinh ghét.

Ví dụ vài ba chủ kiến như sau:

Kiều Văn

Nguyễn Trãi còn là một người am tường về âm thanh. Ông được vua Lê Thái Tông gửi gắm mang lại trách nhiệm cùng theo với Lương Đăng biên soạn rời khỏi quốc nhạc và lễ nhạc của triều đình. Ông sở hữu một công ty trương cực kỳ sáng sủa suốt: quốc nhạc Đại Việt nên được kiến thiết bên trên nền tảng âm thanh dân tộc bản địa truyền thống lâu đời của Đại Việt… Trong Lúc cơ Lương Đăng lại thể hiện một công ty trương rất là ngu xuẩn: lấy quốc nhạc đã có sẵn của Trung Hoa thực hiện quốc nhạc của nước ta! Nguyễn Trãi khốc liệt phản đối công ty trương ấy, vì thế xẩy ra xích míc ko thể hoà giải được với Lương Đăng. Rốt cuộc Nguyễn Trãi van nài rời triều về trí sĩ ở Côn Sơn.

http://newvietart.com/index4.912.html

GS Trần Quốc Vượng

Nhưng cuộc bàn bạc thân thuộc Nguyễn Trãi và Lương Đăng về sự việc biên soạn nhạc cung đình, sự sự không tương đồng chủ kiến thâm thúy thân thuộc nhì người, việc Nguyễn Trãi van nài rrút ngoài những việc biên soạn nhạc, việc Lương Đăng trọn vẹn tế bào phỏng nhạc thể và nhạc cụ triều Minhtrong việc biên soạn nhạc cung đình triều Lê tiếp tục lưu lại một sự thay đổi nhập sự tiến bộ triển của hiện tượng nhị vẹn toàn văn hoá thân thuộc cung đình và dân gian giảo. Nhà Lê nhất là kể từ đời Lê Thánh Tông (1460-1497), về chủ yếu trị thì gia tăng cơ chế TW tập dượt quyền theo phía chuyên nghiệp chế, về tư tưởng thì theo phía duy nhất Nho giáo,bài bác xích Phật, Đạo và tín ngưỡng dân gian giảo, về văn hoá thì xa cách rời vốn liếng liếng dân gian…

http://thuvien.maivoo.com/Nhan-Vat-Lich-su-c16/Nguyen-Trai-trong-boi-canh-van-hoa-viet-nam-d3874

GS Trần  Văn Khê

Trong khi thao tác làm việc với Lương Đăng có không ít điểm sự không tương đồng giữa 2 người. Lương Đăng sở hữu ý chép nó lại những qui tấp tểnh nhạc cung đình ở trong nhà Minh, đề ra 2 dàn nhạc Đường Thượng Chi Nhạc tấu bên trên hoàng cung, và Đường Hạ Chi Nhạc tấu bên dưới sảnh đình. Dàn Đường Thượng Chi Nhạc bao gồm 8 loại nhạc khí thuộc sở hữu 8 âm (Bát âm) tương tự như dàn nhạc Triều Hạ Yến Hưởng Chi Nhạc ở trong nhà Minh, chỉ không giống số nhạc khí được sử dụng nhập biên chế.

Nguyễn Trãi đem dầu khước từ với cơ hội sắp xếp của Lương Đăng, không chỉ có trích biên chế của dàn nhạc và những loại nhạc. Nhưng Lúc hành lễ thì các cụ thể nhập cơ hội tấu nhạc có không ít điểm vô cùng sai, Nguyễn Trãi với việc đống ý của một vài quan liêu nhập triều đình như Tham Tri Bạ Tịch, Nguyễn Tuyền, những quan liêu Đào Công Soạn, Nguyễn Văn Huyến, Tham Nghị Nguyễn Liễu, tiếp tục dưng sớ….

Khi xưa vì thế một Lương Đăng nhưng mà nhạc cung đình mái ấm Lê ko được kiến thiết vững chãi. Ngày ni, trong mỗi việc tổ chức triển khai âm thanh bên trên nước Việt, tất cả chúng ta cũng nên rời nhằm chớ sở hữu những “Lương Đăng” vọng nước ngoài và khinh thường nhạc truyền thống cổ truyền nước ta.

http://ab11.violet.vn/entry/showprint/entry_id/5861983

Nhà văn Trần Thị Trường:

Đọc lại lịch sử hào hùng thời Lê, tao thấy Nguyễn Trãi và Lương Đăng, người thì dưng nhạc mới mẻ phỏng theo gót quy định ở trong nhà Minh (Trung Hoa), người thì thực hiện mới mẻ bên trên hạ tầng kiểu mẫu cũ đem cốt cơ hội truyền thống lâu đời dân tộc bản địa. Những gì Nguyễn Trãi thể hiện muôn thuở được ghi nhớ, những gì Lương Đăng thực hiện mới mẻ tuy nhiên mất mặt gốc đã biết thành tẩy chay và quên béng.

http://chodoxua.vn/showthread.php/51520-B%E1%BA%A3n-s%E1%BA%AFc-Vi%E1%BB%87t-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-quot-th%E1%BA%A3m-h%E1%BB%8Da-quot-ngo%E1%BA%A1i-lai

Nếu địa thế căn cứ nhập Nguyễn Trãi từng cáo: phong tục Bắc-Nam cũng không giống, địa thế căn cứ nhập việc ông thực hiện nhiều thơ Nôm, địa thế căn cứ nhập ý thức ái quốc ko thể phản chưng ở ông, địa thế căn cứ nhập cụ thể dưng khánh đá thì hoàn toàn có thể suy nghĩ giống như các mái ấm văn hóa truyền thống liệt kê phía trên. Tuy nhiên những địa thế căn cứ này sẽ không thể hiện tại thẳng nhập vụ tranh giành cãi, nên sở hữu mái ấm phân tích lại sở hữu chủ kiến không giống.

Sử gia song lập Tạ Chí Đại Trường viết:

Sự xung đột thân thuộc nho thần và thái giám có những lúc tiếp cận khu vực khôi hài điếng người như nhập mẩu truyện xẩy ra bên dưới triều Càn Long tiếp tục kể. Tuy nhiên sự khinh thường miệt của nho thần cũng dẫn theo phản xạ của thái giám thấy lúc những người dân cơ sở hữu trở thành loài kiến vượt lên choắt, thiếu hiểu biết nhiều cả lí lẽ thông thường. Trong cuộc tranh giành chấp về lễ nhạc thân thuộc group Nguyễn Trãi và Lương Đăng (1437), Tham nghị Nguyễn Liễu chê thái giám ko đầy đủ tài năng, thiếu hiểu biết nhiều quy tắc xưa (như của Chu Công), quy tắc ni (như ở trong nhà Minh), nên thực hiện sai chênh chếch cả. Lương Đăng, với ý kiến ngày này thì chắc hẳn rằng tuân theo “tinh thần dân tộc bản địa sở hữu sáng sủa tạo” chế đổi thay, nên nhún nhường van nài dành riêng quyền ra quyết định mang lại vua. Nguyễn Liễu kinh hãi Thái Tông nghe tiếng, ngay lập tức phản kháng trước: “Từ xưa đến giờ ko lúc nào sở hữu cảnh thái giám phá hủy thiên hạ như vậy này”. Thế là tranh giành chấp tổ chức triển khai văn hoá phát triển thành sự kèn cựa bỉ báng riêng lẻ tập dượt thể. Đinh Thắng kể từ nhập bước rời khỏi mắng: “Hoạn quan liêu làm cái gi nhưng mà phá hủy thiên hạ? Nếu phá hủy thiên hạ thì chém đầu ngươi trước”. Ông văn quan liêu nhiều sự hoặc chữ, hú vía vì thế bay tránh bị chém đầu, tuy nhiên đem chữ mến nhập mặt mày, những ngày tàn nằm ở vị trí châu xa cách hẳn nên hối hận về cơn cường ngạnh bảo đảm an toàn Thánh giáo của tớ. Cũng nên Note rằng Đinh Thắng là kẻ tiếp tục sở hữu lòng can ngăn Nguyễn Trãi chớ lấy Thị Lộ nhập cung thực hiện vây cánh, hành vi tiếp tục khiến cho ông thái giám này bị tiêu diệt (1442) theo gót ông Hành khiển phe đối lập nhập cuộc tranh giành cãi bên trên.

(Sử Việt hiểu vài ba quyển-Tạ Chí Đại Trường)

http://vcomtech.net/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=954:s-vit-c-vai-quyn-4&catid=38:lichsuvietnam&Itemid=527

Chính sử quan liêu cũng trầm trồ ngầm đứng về phía Trần, tức là xung đột ko nên chỉ phía trên tột đỉnh quyền hành mà còn phải ở đám văn quan liêu gốc trung châu tự động phụ ở kỹ năng và kiến thức Nho hoá cao hơn nữa, và group văn quan liêu gốc Lam Sơn đem vết tích phiên bản xứ rộng lớn. Nổi nhảy là việc tranh giành chấp về quy tấp tểnh nhã nhạc mang lại triều mới mẻ, thân thuộc Nguyễn Trãi và Lương Đăng. Sự thắng phụ của phe nào thì cũng lại tuỳ nằm trong nhập tình thế đương thời. Phép thiết triều của Lương Đăng tuy rằng bị đả kích dữ vẫn thắng thế. Có sự nhún nhường Lúc Nguyễn Trãi dưng khánh đá được gật đầu tuy nhiên Lúc tranh giành cãi gay go thì phe văn thần trung châu được nhắc cho biết thêm quyền lực tối cao là ở điểm đâu: Tham nghị Nguyễn Liễu bị xử “tội xứng đáng chém tuy nhiên được mệnh lệnh riêng rẽ mang lại mến chữ nhập mặt mày, đày đọa cút châu xa cách.” Cũng thắng thế là group người lấy tin cẩn tưởng thần túng thiếu (như cứu vãn mặt mày trăng, mặt mày trời) vào trong 1 triều đình còn vua quan liêu với sinh hoạt cũ xưa (vua cố cung phun chim, quan liêu còn chăng lưới săn bắn bên trên khu đất kinh kì.) Tuy nhiên group trung châu lại thắng thế Lúc viện dẫn ý thức Nho giáo bên trên đồng vì chưng như Lúc van nài cấm lối hát bá cổ, níu tay chân bên trên khu đất Thanh Hoá, van nài mang lại công thần ngoài theo gót “quốc tính” / bọn họ Lê nhằm về bên bọn họ của tông tộc mình…

(Bai sử không giống mang lại VN-chương 9)

http://damau.org/archives/4073

Như vây theo gót Tạ Chí Đại Trường, Nguyễn Trãi nằm trong group nho thần, group văn quan liêu trung châu sở hữu kỹ năng và kiến thức Nho hóa cao hơn nữa,  thường hay gọi là nhóm  Trần (Nguyễn Trãi là con cháu nước ngoài quan liêu rộng lớn mái ấm Trần, nằm trong giới thượng lưu trí thức, khác hoàn toàn group Lê Sát bựa cố nông không nhiều chữ được trui rèn qua chuyện trận mạc). Nhóm Trần này hiểu Nho rộng lớn, hiểu Hoa rộng lớn, còn  thái giám không nhiều chữ Lương Đăng nằm trong group bựa nông rộng lớn, dân dã rộng lớn, phiên bản xứ rộng lớn. Họ Tạ còn ghi chép trực tiếp quy tắc bịa nhạc của Lương Đăng là ”theo ý thức dân tộc bản địa sở hữu sáng sủa tạo”.

Sự hòn đảo tuyến này (chính phe Lương Đăng mới mẻ là phe dân tộc) tất cả chúng ta ko mến, tuy nhiên nếu như hiểu phiên bản sớ của group Nguyễn Trãi, Đào Công Soạn thì dường như như thế.

Chính group Nguyễn Trãi chê Lương Đăng thực hiện nhạc rất khác quy tấp tểnh mái ấm Minh:

Nếu theo gót quy định ở trong nhà Minh, thì Lúc vua ngồi ở cửa ngõ Phụng Thiên nên sở hữu ngai rồng báu, ni chỉ tồn tại một năng lượng điện Hội Anh, lại chỉ mất sập vàng, nếu như dịch chuyển thì kinh hãi ko yên lặng, bịa cả nhì loại cũng ko được, thế là lễ thức gì?

Đặc biệt group Nguyễn Trãi phản biện việc trả nhân tố phi Nho phi Hán nhập vào lễ nhạc Lương Đăng:

Nay vua rời khỏi chầu, tấn công 108 giờ đồng hồ chuông, này đó là số phen kiểm điểm tràng phân tử ở trong nhà sư.

Còn phụ thuộc vào câu

Lỗ cỗ ty đồng giám kiêm tri điển nhạc sự Lương Đăng dưng nhạc mới mẻ phỏng theo gót quy định ở trong nhà Minh nhưng mà thực hiện.

Mà nhận định rằng Nguyễn Trãi phản chưng Lương Đăng là phản chưng việc tế bào phỏng quy định nhạc Minh thì e là ko trúng. Cả Nguyễn Trãi và Lương Đăng nằm trong được gửi gắm trách nhiệm thực hiện nhạc phỏng Minh, tất yếu là chỉ phỏng thôi, sở hữu nhân tố không giống. Nguyễn Trãi không chỉ có trích biên chế của dàn nhạc và những loại nhạc (như GS Trần Văn Khê đã nhận được xét) chỉ phản chưng việc ” Nhưng Lúc hành lễ thì các cụ thể nhập cơ hội tấu nhạc có không ít điểm vô cùng sai”, sai ở đấy là sai với quy cơ hội Minh.

Đối chiếu với đời ni, những ông nhạc sĩ học tập đàng hoàng ăn chơi sành điệu am tường văn hóa truyền thống những loại (đồng giới với Nguyễn Trãi) hoàn toàn có thể nức nở khen ngợi cô Whitney Houston sở hữu thanh đới mạ vàng, chứ những cô cave, những anh giẫm xích lô và bao gồm những anh thực hiện to tướng tuy nhiên không nhiều chữ (đồng giới với Lương Đăng) chỉ mến nức nở loại Tuấn Vũ thôi, tiếp tục thấy sự phân tuyến của Tạ Chí Đại Trường là sở hữu hạ tầng.

Xem thêm: cicada là ai

Mà thời Nguyễn Trãi, trái đất phía bên ngoài so với cụ công cụ bà, chưa tồn tại nước Mỹ của cô ý Whitney Houston, chỉ biết sở hữu nước Trung Hoa của ông Đỗ Phủ thôi.

Lịch sử là tất cả những gì tiếp tục xẩy ra chứ không hề nên là loại tao mong muốn nó nên xẩy ra.

This entry was posted on Tháng Hai 19, 2012 khi 3:41 chiều and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to tướng this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, hoặc trackback from your own site.